DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.2.1.12 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้านกฎหมายการสาธารณสุขของกรมอนามัย

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.2.1.12 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ด้านกฎหมายการสาธารณสุขของกรมอนามัย >= 90.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 89.27 90.06 94.00