DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.2.1.07 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกรมอนามัย

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.2.1.07 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานกรมอนามัย >= 85.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 80.14 85.91 88.76