DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.2.1.04 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัย (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) เริ่มประเมิน ปี 2559

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.2.1.04 ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกรมอนามัย (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ) เริ่มประเมิน ปี 2559 >= 80.00 % 0.00 75.20 89.20 89.96 90.79 0.00 0.00