DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.2.1.03 ร้อยละความพึงพอใจของ Care Manager ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.2.1.03 ร้อยละความพึงพอใจของ Care Manager ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว >= 89.60 % 0.00 62.70 72.80 80.76 82.60 96.60 96.78