DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.2.1.01 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.2.1.01 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ >= 100.00 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00