DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.2.11 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.1.2.11 ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ >= 85.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 85.50 94.50 96.25