DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.2.10 ร้อยละของวัยท้างานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.1.2.10 ร้อยละของวัยท้างานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ >= 40.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 25.17 36.52 45.04