DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.1.10 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.1.1.10 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน >= 62.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 58.60 63.73 62.20