DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.1.09 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี มีฟันผุในฟันน้้านม

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.1.1.09 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี มีฟันผุในฟันน้้านม <= 40.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 27.79 26.26