DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.1.05 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อ ที่ได้รับการกำจัดถูกต้องตามกฎหมาย

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.1.1.05 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อ ที่ได้รับการกำจัดถูกต้องตามกฎหมาย >= 90.00 % 65.00 88.16 88.52 89.91 93.02 0.00 0.00