DoH Dashboard กรมอนามัย

ตัวชี้วัด PMQA - ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.1.1.03 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน

# ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
7.1.1.03 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน < 40.00 ต่อพัน 44.75 42.46 39.59 35.00 26.54 0.00 0.00