DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัด PA อธิบดีกรมอนามัย


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     0.00