DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 95.0     0.00    
2 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 16.0     38.97    
3 อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth) 4.0     4.48    
4 อัตราการตายทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน (Neonatal Mortality Rate : NMR)
5 อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) 0.0     4.27    
6 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 75.0     71.19    
7 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ 75.0     78.88    
8 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 75.0     69.11    
9 อัตราตายทารกอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (Infant Mortality Rate) 0.0     8.56    
10 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (แหล่งข้อมูลจาก HDC) 7.0     6.39    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 90.0     84.87    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     72.73    
13 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก+สมวัยครั้งที่สอง) 85.0     82.55    
14 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     52.01    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     90.84    
16 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย(สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     20.82    
17 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
18 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
19 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
20 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 95.0     0.00    
21 ร้อยละของเด็กกลุ่มขาดออกชิเจนแรกเกิด อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
22 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
23 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
24 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
25 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตาม 95.0     0.00    
26 ร้อยละของเด็กกลุ่มแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
27 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
28 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
29 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
30 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับการติดตาม 90.0     0.00    
31 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่เกิดจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วัน มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
32 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 95.0     0.00    
33 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) 80.0     0.00    
34 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
35 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตาม 90.0     0.00    
36 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ได้รับการติดตามและกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) 98.0     0.00    
37 ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ 95.0     83.80    
38 ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 65.0     0.00    
39 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 73.0     73.74    
40 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 50.0     32.97    
41 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก 75.0     15.36    
42 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 14.0     14.69    
43 ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง 25.0     19.59    
44 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 80.0     67.36    
45 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 100.0     78.20    
46 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 62.0     61.24    
47 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 12.0     11.67    
48 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 9.5     9.25    
49 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.5     5.09    
50 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 2.0     1.04    
51 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     62.21    
52 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     82.55    
53 อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate) 0.0     1.65    
54 การผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate) 25.0     38.63    
55 อัตราการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอด (Rate of Perineal Laceration During Delivery) 0.0     4.86    
56 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 112.0     61.79    
57 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย (ซม.) 113.0     108.82    
58 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศหญิง (ซม.) 112.0     108.24    
59 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight Rate) (Service Plan) 7.0     9.87