DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 54.0     60.07    
2 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     59.60    
3 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 16.0     21.33    
4 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     30.40    
5 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 95.0     91.33    
6 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 98.0     0.00    
7 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย) 154.0     147.91    
8 จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10,000,000.0     0.00    
9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 27.0     21.01    
10 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90.0     0.00    
11 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.) 77.0     0.00    
12 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศหญิง) 155.0     147.91    
13 ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ 90.0     96.68    
14 ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ 77.0     0.00    
15 ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม 0.0     0.00