DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 66.0     64.26    
2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 60.0     62.77    
3 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     95.25    
4 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 17.0     23.10    
5 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     37.80    
6 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 80.0     92.93    
7 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีดำเนินการกิจกรรม GREEN & CLEAN ระดับดีมากขึ้นไป 80.0     85.28    
8 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 60.0     92.11    
9 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย 1,000,000.0     1,315,735.00    
10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 34.0     29.03    
11 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 80.0     89.41