DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 51.0     33.23    
2 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 80.0     95.80    
3 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     18.44    
4 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป 20.0     0.00    
5 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 90.0     0.00    
6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 42.0     0.00    
7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 65.0     80.17