DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

ข้อมูลจำนวน
ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย LTC

ข้อมูลจำนวน
Care Manager
และ Care Giver

ข้อมูลการจัดทำ
Care Plan

ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ร้อยละของตำบล
ที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์

อัพโหลดไฟล์ข้อมูล