DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดตรวจราชการ


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ 65.0     0.00    
2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     0.00    
3 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     60.89    
4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 100.0     80.05    
5 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 20.0     0.00    
6 ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง 20.0     0.00    
7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 54.0     62.91    
8 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (แหล่งข้อมูลจาก HDC) 7.0     6.37    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 80.0     0.00    
10 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     0.00    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     0.00    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 73.0     0.00    
13 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     0.00    
14 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 95.0     0.00    
15 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     0.00    
16 จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10,000,000.0     0.00    
17 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90.0     0.00    
18 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 50.0     0.00    
19 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     51.96    
20 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     88.75    
21 ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ 90.0     0.00    
22 ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ 77.0     0.00    
23 บริการสุขภาพช่องปากและการอบรมหลักสูตรการดูแล ผู้สูงอายุในเรือนจำ 0.0     0.00