DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดตรวจราชการ


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <= 12 สัปดาห์ 75.0     80.35    
2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 65.0     73.04    
3 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 50.0     61.74    
4 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก 100.0     80.98    
5 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 20.0     15.30    
6 ร้อยละเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง 20.0     18.83    
7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 54.0     60.04    
8 ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (แหล่งข้อมูลจาก HDC) 7.0     6.29    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 80.0     67.13    
10 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     58.58    
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     12.66    
12 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 73.0     80.05    
13 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     30.40    
14 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 95.0     91.33    
15 จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10,000,000.0     0.00    
16 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90.0     0.00    
17 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 50.0     25.18    
18 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     46.23    
19 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     85.04    
20 ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ 90.0     96.68    
21 ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ 77.0     0.00