DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดตรวจราชการ


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 62.0     61.24    
2 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     82.55    
3 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 16.0     38.97    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 73.0     73.74    
5 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     30.40    
6 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 90.0     96.80    
7 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.) 77.0     0.00    
8 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาตลาดนัดน่าซื้อที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.) 77.0     0.00    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     52.01    
10 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     90.84    
11 ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับบริการสุขภาพช่องปาก 30.0     66.48