DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลปี

ข้อมูลรายกลุ่มวัย

ประชากรทะเบียนราษฎร์ จำแนกตามกลุ่มวัยและเพศ