DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด. )ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

ลักษณะการใช้น้ำ/ประเภทโรงเรียน ตชด. พระปริยัติธรรม อปท. รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สพฐ. กศน. กทม. รวมทุกโรงเรียน
น้ำอุปโภคผ่านมาตรฐาน 6.700013.3010014
น้ำอุปโภคไม่ผ่านมาตรฐาน 93.300086.7100086
น้ำอุปโภคไม่ผ่านกรองผ่านมาตรฐาน 250000009.1
น้ำอุปโภคไม่ผ่านกรองไม่ผ่านมาตรฐาน 75000100100090.9
น้ำอุปโภคผ่านกรองผ่านมาตรฐาน 34.500046.706038.5
น้ำอุปโภคผ่านกรองไม่ผ่านมาตรฐาน 65.500053.31004061.5
ความเหมาะสมในการบริโภคน้ำ/ประเภทโรงเรียน ตชด. พระปริยัติธรรม อปท. รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สพฐ. กศน. กทม. รวมทุกโรงเรียน
ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค 31.700021.92522.227.5
ปรับปรุงก่อนการบริโภค 47.60005075048.3
เหมาะสมต่อการบริโภค 20.600028.1077.824.2
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงาน
(15-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีกิจกรรมทางกาย
หรือเคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึก
เหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที
หรือ 30 นาทีต่อวันตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
(คน)
ร้อยละ
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564