DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด. )ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

ลักษณะการใช้น้ำ/ประเภทโรงเรียน ตชด. พระปริยัติธรรม อปท. รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สพฐ. กศน. กทม. รวมทุกโรงเรียน
น้ำอุปโภคผ่านมาตรฐาน 15.923.50014010017.2
น้ำอุปโภคไม่ผ่านมาตรฐาน 84.176.50086100082.8
น้ำอุปโภคไม่ผ่านกรองผ่านมาตรฐาน 6.342.9009.10012.8
น้ำอุปโภคไม่ผ่านกรองไม่ผ่านมาตรฐาน 93.857.10090.9100087.2
น้ำอุปโภคผ่านกรองผ่านมาตรฐาน 35.8400034.906036
น้ำอุปโภคผ่านกรองไม่ผ่านมาตรฐาน 64.2600065.11004064
ความเหมาะสมในการบริโภคน้ำ/ประเภทโรงเรียน ตชด. พระปริยัติธรรม อปท. รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สพฐ. กศน. กทม. รวมทุกโรงเรียน
ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค 28.627.30019.52522.224.5
ปรับปรุงก่อนการบริโภค 47.640.90057.475050.6
เหมาะสมต่อการบริโภค 23.831.80023.2077.824.9
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงาน
(15-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีกิจกรรมทางกาย
หรือเคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึก
เหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที
หรือ 30 นาทีต่อวันตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
(คน)
ร้อยละ
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565