DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

ลักษณะการใช้น้ำ/ประเภทโรงเรียน รวมทุกโรงเรียน
น้ำอุปโภคผ่านมาตรฐาน 0
น้ำอุปโภคไม่ผ่านมาตรฐาน 0
น้ำอุปโภคไม่ผ่านกรองผ่านมาตรฐาน 0
น้ำอุปโภคไม่ผ่านกรองไม่ผ่านมาตรฐาน 0
น้ำอุปโภคผ่านกรองผ่านมาตรฐาน 0
น้ำอุปโภคผ่านกรองไม่ผ่านมาตรฐาน 0
ความเหมาะสมในการบริโภคน้ำ/ประเภทโรงเรียน รวมทุกโรงเรียน
ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค 0
ปรับปรุงก่อนการบริโภค 0
เหมาะสมต่อการบริโภค 0
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงาน
(15-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีกิจกรรมทางกาย
หรือเคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึก
เหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที
หรือ 30 นาทีต่อวันตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
(คน)
ร้อยละ
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
00NAN
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565