DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย

ร้อยละความเหมาะสมในการบริโภค

ภาพรวมเขต

จำแนกรายจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 4


จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทแหล่งน้ำ ร้อยละตัวอย่างน้ำบริโภค
น้ำประปา กปน. 0 %
น้ำประปา กปภ 0 %
น้ำประปา อปท. 77.2 %
น้ำตู้หยอดเหรียญ 17.2 %
น้ำบรรจุขวด 20 ลิตร 1.4 %
น้ำบ่อตื้น 0 %
น้ำบ่อบาดาล 0 %
น้ำฝน 4.1 %
น้ำประปาภูเขา 0 %

ร้อยละน้ำบริโภคที่ผ่านมาตรฐาน จำแนกรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ ร้อยละผ่านเกณฑ์ ร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ลพบุรี 18.5 % 81.5 %
สระบุรี 66.7 % 33.3 %

ตารางแสดงจำนวนการปนเปื้อนในน้ำบริโภค จำแนกรายพารามิเตอร์

พื้นที่ดำเนินการ กายภาพ เคมี แบคทีเรีย
pH สี ขุ่น กระด้าง TDS Fe Mn Cu Zn Pb Cr Cd As Hg So4 Cl NO3 NO2 F coliform E. col
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักสุขาภิบาลอารหารและน้ำ กรมอนามัย)
1ลพบุรี1020100000000000000260
2สระบุรี000000000000000000000

ร้อยละการปนเปื้อนในน้ำบริโภครายพารามิเตอร์ จำแนกรายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น