DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก218.18
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus981.82
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป218.18
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 11 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม11100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง11100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน11100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1090.91
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001067600โรงพยาบาลพุทธชินราช11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001125100โรงพยาบาลชาติตระการ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001125200โรงพยาบาลบางระกำ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001125300โรงพยาบาลบางกระทุ่ม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001125400โรงพยาบาลพรหมพิราม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001125500โรงพยาบาลวัดโบสถ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001125600โรงพยาบาลวังทอง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001125700โรงพยาบาลเนินมะปราง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001145500โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001466200โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 211111111111111111100ดีมาก
 004142900โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก11101111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล