DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 16 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก212.50
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus1487.50
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป212.50
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 16 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม16100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง16100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน16100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน16100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001067500โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001120900โรงพยาบาลโกรกพระ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121000โรงพยาบาลชุมแสง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121100โรงพยาบาลหนองบัว11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121200โรงพยาบาลบรรพตพิสัย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121300โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121400โรงพยาบาลตาคลี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121500โรงพยาบาลท่าตะโก11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121600โรงพยาบาลไพศาลี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121700โรงพยาบาลพยุหะคีรี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121800โรงพยาบาลลาดยาว11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001121900โรงพยาบาลตากฟ้า11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001122000โรงพยาบาลแม่วงก์11111111111111111100ดีมาก
 001228400โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 311111111111111111111
ดีมาก Plus
 001417100โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์11111111111111111100ดีมาก
 004074900โรงพยาบาลชุมตาบง11111111111111111111
ดีมาก Plus
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล