DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 13 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี17.69
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก538.46
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus753.85
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป646.15
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 13 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม13100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง13100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน13100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1184.62
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001075000โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001075100โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001143500โรงพยาบาลตากใบ11111111111111111100ดีมาก
 001143600โรงพยาบาลบาเจาะ11101111111111111101ดีมาก
 001143700โรงพยาบาลระแงะ11111111111111111100ดีมาก
 001143800โรงพยาบาลรือเสาะ11111111111111111101
ดีมาก Plus
 001143900โรงพยาบาลศรีสาคร11101111111111110001ดี
 001144000โรงพยาบาลแว้ง11111111111111111101
ดีมาก Plus
 001144100โรงพยาบาลสุคิริน11111111111111111101ดีมาก
 001144200โรงพยาบาลสุไหงปาดี11111111111111111101ดีมาก
 001381800โรงพยาบาลจะแนะ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001501000โรงพยาบาลเจาะไอร้อง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002377100โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11111111111111111111
ดีมาก Plus
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล