DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 23 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี14.35
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก1460.87
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus834.78
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป1565.22
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 23 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม23100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง23100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน23100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1252.17
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001068100โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี11111111111111111100ดีมาก
 001074200โรงพยาบาลเกาะสมุย11111111111111111100ดีมาก
 001135700โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001135800โรงพยาบาลดอนสัก11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001135900โรงพยาบาลเกาะพงัน11101111111111111100ดีมาก
 001136000โรงพยาบาลไชยา11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001136100โรงพยาบาลท่าชนะ11101111111111111100ดีมาก
 001136200โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001136300โรงพยาบาลบ้านตาขุน11101111111111111100ดีมาก
 001136400โรงพยาบาลพนม11101111111111111100ดีมาก
 001136500โรงพยาบาลท่าฉาง11101111111111111100ดีมาก
 001136600โรงพยาบาลบ้านนาสาร11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001136700โรงพยาบาลบ้านนาเดิม11111111111111111100ดีมาก
 001136800โรงพยาบาลเคียนซา11111111111111111100ดีมาก
 001136900โรงพยาบาลพระแสง11101111111111111100ดีมาก
 001137000โรงพยาบาลพุนพิน11101111111111111100ดีมาก
 001137100โรงพยาบาลชัยบุรี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001145900โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ11101111111111111100ดีมาก
 001169100โรงพยาบาลวิภาวดี11101111111111110000ดี
 001228900โรงพยาบาลสวนสราญรมย์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001413800โรงพยาบาลท่าโรงช้าง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001420300โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี11101111111111111100ดีมาก
 004091500สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้11101111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล