DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 24 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี312.50
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก1562.50
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus625.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป1875.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 24 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม24100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง24100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน24100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1770.83
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001068000โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช11111111111111111100ดีมาก
 001132200โรงพยาบาลพรหมคีรี11101111111111110000ดี
 001132400โรงพยาบาลลานสะกา11101111111111111100ดีมาก
 001132500โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001132600โรงพยาบาลพิปูน11101111111111111100ดีมาก
 001132700โรงพยาบาลเชียรใหญ่11111111111111111100ดีมาก
 001132800โรงพยาบาลชะอวด11101111111111111100ดีมาก
 001132900โรงพยาบาลท่าศาลา11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001133000โรงพยาบาลทุ่งสง11111111111111111100ดีมาก
 001133100โรงพยาบาลนาบอน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001133200โรงพยาบาลทุ่งใหญ่11111111111111111100ดีมาก
 001133300โรงพยาบาลปากพนัง11101111111111110000ดี
 001133400โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์11101111111111111100ดีมาก
 001133500โรงพยาบาลสิชล11111111111111111100ดีมาก
 001133600โรงพยาบาลขนอม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001133700โรงพยาบาลหัวไทร11111111111111111100ดีมาก
 001133800โรงพยาบาลบางขัน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001133900โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา11111111111111111100ดีมาก
 001228700โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1111111111111111111100ดีมาก
 002273700โรงพยาบาลจุฬาภรณ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 004049100โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11101111111111110000ดี
 004049200โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์11111111111111111100ดีมาก
 004074200โรงพยาบาลนบพิตำ11111111111111111100ดีมาก
 004074300โรงพยาบาลพระพรหม11111111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล