DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก422.22
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus1477.78
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป422.22
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม18100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง18100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน18100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน18100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001067400โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001118900โรงพยาบาลเทิง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119000โรงพยาบาลพาน11111111111111111110ดีมาก
 001119100โรงพยาบาลป่าแดด11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119200โรงพยาบาลแม่จัน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119300โรงพยาบาลเชียงแสน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119400โรงพยาบาลแม่สาย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119500โรงพยาบาลแม่สรวย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119600โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119700โรงพยาบาลพญาเม็งราย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119800โรงพยาบาลเวียงแก่น11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001119900โรงพยาบาลขุนตาล11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001120000โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง11111111111111111100ดีมาก
 001120100โรงพยาบาลแม่ลาว11111111111111111100ดีมาก
 001120200โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001145400โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001501200โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002882300โรงพยาบาลดอยหลวง11111111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล