DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 14 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus14100.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป00.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 14 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม14100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง14100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน14100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน14100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001067200โรงพยาบาลลำปาง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001114600โรงพยาบาลแม่เมาะ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001114700โรงพยาบาลเกาะคา11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001114800โรงพยาบาลเสริมงาม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001114900โรงพยาบาลงาว11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115000โรงพยาบาลแจ้ห่ม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115100โรงพยาบาลวังเหนือ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115200โรงพยาบาลเถิน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115300โรงพยาบาลแม่พริก11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115400โรงพยาบาลแม่ทะ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115500โรงพยาบาลสบปราบ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115600โรงพยาบาลห้างฉัตร11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001115700โรงพยาบาลเมืองปาน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001228300โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 11111111111111111111
ดีมาก Plus
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล