DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 29 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี26.90
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก931.03
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus1862.07
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป1137.93
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 29 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม29100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง29100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน29100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน29100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001071300โรงพยาบาลนครพิงค์11111111111111111100ดีมาก
 001111900โรงพยาบาลจอมทอง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001112000โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001112100โรงพยาบาลเชียงดาว11111111111111111100ดีมาก
 001112200โรงพยาบาลดอยสะเก็ด11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001112300โรงพยาบาลแม่แตง11111111111111110000ดี
 001112400โรงพยาบาลสะเมิง11111111111111111100ดีมาก
 001112500โรงพยาบาลฝาง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001112600โรงพยาบาลแม่อาย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001112700โรงพยาบาลพร้าว11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001112800โรงพยาบาลสันป่าตอง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001112900โรงพยาบาลสันกำแพง11111111111111111100ดีมาก
 001113000โรงพยาบาลสันทราย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001113100โรงพยาบาลหางดง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001113200โรงพยาบาลฮอด11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001113300โรงพยาบาลดอยเต่า11111111111111111100ดีมาก
 001113400โรงพยาบาลอมก๋อย11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001113500โรงพยาบาลสารภี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001113600โรงพยาบาลเวียงแหง11111111111111111100ดีมาก
 001113700โรงพยาบาลไชยปราการ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001113800โรงพยาบาลแม่วาง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001113900โรงพยาบาลแม่ออน11111111111111110100ดี
 001164300โรงพยาบาลดอยหล่อ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001227900โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่111111111111111111111
ดีมาก Plus
 001228000โรงพยาบาลสวนปรุง11111111111111111100ดีมาก
 001228100โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่11111111111111111100ดีมาก
 001377500สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001378500โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002373600โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11111111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล