DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 13 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี215.38
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก538.46
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus646.15
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป753.85
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 13 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม13100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง13100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน13100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน13100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001071100โรงพยาบาลนครพนม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001110400โรงพยาบาลปลาปาก11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001110500โรงพยาบาลท่าอุเทน11111111111111111101ดีมาก
 001110600โรงพยาบาลบ้านแพง11111111111111111100ดีมาก
 001110700โรงพยาบาลนาทม11111111111111111110ดีมาก
 001110800โรงพยาบาลเรณูนคร11111111111111111101ดีมาก
 001110900โรงพยาบาลนาแก11111111111111110110ดี
 001111000โรงพยาบาลศรีสงคราม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001111100โรงพยาบาลนาหว้า11111111111111110110ดี
 001111200โรงพยาบาลโพนสวรรค์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001145100โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001227700โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 004084000โรงพยาบาลวังยาง11111111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล