DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี738.89
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก422.22
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus738.89
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป1161.11
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม18100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง18100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน18100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน18100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001070900โรงพยาบาลกาฬสินธุ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001107700โรงพยาบาลนามน11111111111111110010ดี
 001107800โรงพยาบาลกมลาไสย11111111111111111110ดีมาก
 001107900โรงพยาบาลร่องคำ11111111111111110000ดี
 001108000โรงพยาบาลเขาวง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001108100โรงพยาบาลยางตลาด11111111111111111110ดีมาก
 001108200โรงพยาบาลห้วยเม็ก11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001108300โรงพยาบาลสหัสขันธ์11111111111111111010ดี
 001108400โรงพยาบาลคำม่วง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001108500โรงพยาบาลท่าคันโท11111111111111111010ดี
 001108600โรงพยาบาลหนองกุงศรี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001108700โรงพยาบาลสมเด็จ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001108800โรงพยาบาลห้วยผึ้ง11111111111111111110ดีมาก
 001144900โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002801700โรงพยาบาลนาคู11111111111111111000ดี
 002878900โรงพยาบาลฆ้องชัย11111111111111111110ดีมาก
 002879000โรงพยาบาลดอนจาน11111111111111110010ดี
 002879100โรงพยาบาลสามชัย11111111111111111010ดี
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล