DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 23 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี14.35
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก1252.17
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus1043.48
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป1356.52
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 23 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม23100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง23100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน23100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1565.22
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001067100โรงพยาบาลอุดรธานี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001101300โรงพยาบาลกุดจับ11101111111111111100ดีมาก
 001101400โรงพยาบาลหนองวัวซอ11111111111111111100ดีมาก
 001101500โรงพยาบาลกุมภวาปี11101111111111111101ดีมาก
 001101600โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง11101111111111111100ดีมาก
 001101700โรงพยาบาลโนนสะอาด11101111111111111111
ดีมาก Plus
 001101800โรงพยาบาลหนองหาน11101111111111111111
ดีมาก Plus
 001101900โรงพยาบาลทุ่งฝน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001102000โรงพยาบาลไชยวาน11111111111111111100ดีมาก
 001102100โรงพยาบาลศรีธาตุ11111111111111111100ดีมาก
 001102200โรงพยาบาลวังสามหมอ11111111111111111100ดีมาก
 001102300โรงพยาบาลบ้านผือ11111111111111111100ดีมาก
 001102400โรงพยาบาลน้ำโสม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001102500โรงพยาบาลเพ็ญ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001102600โรงพยาบาลสร้างคอม11101111111111110000ดี
 001102700โรงพยาบาลหนองแสง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001102800โรงพยาบาลนายูง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001102900โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์11101111111111111110ดีมาก
 001144600โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001227600โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002395100โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี11101111111111111100ดีมาก
 002505800โรงพยาบาลกู่แก้ว11111111111111111100ดีมาก
 002505900โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม11111111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล