DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 16 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี425.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก212.50
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus1062.50
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป637.50
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 16 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม16100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง16100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน16100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1487.50
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 000400700โรงพยาบาลซับใหญ่11111111111111110000ดี
 001070200โรงพยาบาลชัยภูมิ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001097000โรงพยาบาลบ้านเขว้า11111111111111110000ดี
 001097100โรงพยาบาลคอนสวรรค์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001097200โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์11101111111111111100ดีมาก
 001097300โรงพยาบาลหนองบัวแดง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001097400โรงพยาบาลจัตุรัส11111111111111110000ดี
 001097500โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์11111111111111111100ดีมาก
 001097600โรงพยาบาลหนองบัวระเหว11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001097700โรงพยาบาลเทพสถิต11101111111111110000ดี
 001097800โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001097900โรงพยาบาลบ้านแท่น11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001098000โรงพยาบาลแก้งคร้อ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001098100โรงพยาบาลคอนสาร11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001098200โรงพยาบาลภักดีชุมพล11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001098300โรงพยาบาลเนินสง่า11111111111111111111
ดีมาก Plus
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล