DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 29 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี310.34
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก1241.38
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus1448.28
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป1551.72
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 29 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม29100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง29100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน29100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน29100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001066900โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001094400โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่11111111111111111100ดีมาก
 001094500โรงพยาบาลโขงเจียม11111111111111111101ดีมาก
 001094600โรงพยาบาลเขื่องใน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001094700โรงพยาบาลเขมราฐ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001094800โรงพยาบาลนาจะหลวย11111111111111111100ดีมาก
 001094900โรงพยาบาลน้ำยืน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001095000โรงพยาบาลบุณฑริก11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001095100โรงพยาบาลตระการพืชผล11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001095200โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น11111111111111111100ดีมาก
 001095300โรงพยาบาลม่วงสามสิบ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001095400โรงพยาบาลวารินชำราบ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001095600โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001095700โรงพยาบาลตาลสุม11111111111111111100ดีมาก
 001095800โรงพยาบาลโพธิ์ไทร11111111111111111100ดีมาก
 001095900โรงพยาบาลสำโรง11111111111111111100ดีมาก
 001096000โรงพยาบาลดอนมดแดง11111111111111111100ดีมาก
 001096200โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม11111111111111110000ดี
 001144300โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001226900โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์11111111111111111100ดีมาก
 001227000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1011111111111111111100ดีมาก
 001420100โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001504900โรงพยาบาลสิรินธร11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002198400โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002403200โรงพยาบาลนาตาล11111111111111111100ดีมาก
 002482100โรงพยาบาลนาเยีย11111111111111110000ดี
 002796700โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002796800โรงพยาบาลน้ำขุ่น11111111111111111100ดีมาก
 002797600โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก11111111111111110001ดี
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล