DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 17 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก15.88
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus1694.12
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป15.88
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 17 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม17100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง17100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน17100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1694.12
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001066800โรงพยาบาลสุรินทร์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001091500โรงพยาบาลชุมพลบุรี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001091600โรงพยาบาลท่าตูม11101111111111111111
ดีมาก Plus
 001091700โรงพยาบาลจอมพระ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001091800โรงพยาบาลปราสาท11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001091900โรงพยาบาลกาบเชิง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001092000โรงพยาบาลรัตนบุรี11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001092100โรงพยาบาลสนม11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001092200โรงพยาบาลศีขรภูมิ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001092300โรงพยาบาลสังขะ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001092400โรงพยาบาลลำดวน11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001092500โรงพยาบาลสำโรงทาบ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001092600โรงพยาบาลบัวเชด11111111111111111100ดีมาก
 002230200โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002784200โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002784300โรงพยาบาลศรีณรงค์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 002784400โรงพยาบาลโนนนารายณ์11111111111111111111
ดีมาก Plus
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล