DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 23 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก1773.91
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus626.09
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป1773.91
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 23 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม23100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง23100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน23100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน1356.52
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001066700โรงพยาบาลบุรีรัมย์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001089500โรงพยาบาลคูเมือง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001089600โรงพยาบาลกระสัง11101111111111111100ดีมาก
 001089700โรงพยาบาลนางรอง11111111111111111100ดีมาก
 001089800โรงพยาบาลหนองกี่11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001089900โรงพยาบาลละหานทราย11101111111111111100ดีมาก
 001090000โรงพยาบาลประโคนชัย11101111111111111100ดีมาก
 001090100โรงพยาบาลบ้านกรวด11101111111111111100ดีมาก
 001090200โรงพยาบาลพุทไธสง11101111111111111100ดีมาก
 001090400โรงพยาบาลลำปลายมาศ11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001090500โรงพยาบาลสตึก11111111111111111100ดีมาก
 001090600โรงพยาบาลปะคำ11101111111111111100ดีมาก
 001090700โรงพยาบาลนาโพธิ์11111111111111111110ดีมาก
 001090800โรงพยาบาลหนองหงส์11101111111111111100ดีมาก
 001090900โรงพยาบาลพลับพลาชัย11111111111111111110ดีมาก
 001091000โรงพยาบาลห้วยราช11101111111111111100ดีมาก
 001091100โรงพยาบาลโนนสุวรรณ11111111111111111100ดีมาก
 001091200โรงพยาบาลชำนิ11101111111111111100ดีมาก
 001091300โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001091400โรงพยาบาลโนนดินแดง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001161900โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ11101111111111111100ดีมาก
 002357800โรงพยาบาลแคนดง 11111111111111111100ดีมาก
 002802000โรงพยาบาลบ้านด่าน11111111111111111100ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล