DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับโรงพยาบาล

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 12 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี18.33
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก866.67
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus325.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป975.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 12 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม12100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง12100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน12100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน12100.00
ตารางข้อมูลรายโรงพยาบาล
สรุปรายละเอียดการประเมิน GREEN & CLEAN Hosptal
  รหัสสถานบริการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน ประเมินข้อ 1 ประเมินข้อ 2 ประเมินข้อ 3 ประเมินข้อ 4 ประเมินข้อ 5 ประเมินข้อ 6 ประเมินข้อ 7 ประเมินข้อ 8 ประเมินข้อ 9 ประเมินข้อ 10 ประเมินข้อ 11 ประเมินข้อ 12 ประเมินข้อ 13 ประเมินข้อ 14 ประเมินข้อ 15 ประเมินข้อ 16 ผลประเมิน
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 001069000โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001069100โรงพยาบาลบ้านหมี่11111111111111111110ดีมาก
 001078900โรงพยาบาลพัฒนานิคม11111111111111111110ดีมาก
 001079000โรงพยาบาลโคกสำโรง11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001079100โรงพยาบาลชัยบาดาล11111111111111111111
ดีมาก Plus
 001079200โรงพยาบาลท่าวุ้ง11111111111111111110ดีมาก
 001079300โรงพยาบาลท่าหลวง11111111111111111110ดีมาก
 001079400โรงพยาบาลสระโบสถ์11111111111111110010ดี
 001079500โรงพยาบาลโคกเจริญ11111111111111111110ดีมาก
 001079600โรงพยาบาลลำสนธิ11111111111111111110ดีมาก
 001079700โรงพยาบาลหนองม่วง11111111111111111110ดีมาก
 001419900โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี11111111111111111110ดีมาก
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100
สีแผนที่ ::
สีเขียวอ่อน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus
สีเขียวเข้ม หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดี
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์
สีเทา หมายถึง ยังไม่ได้รับการประเมิน

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 85
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 40
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

วันที่ประมวลผล :: ไม่พบข้อมูล