DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 74 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี22.70
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก2229.73
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus5067.57
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป74100.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 74 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม74100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง74100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน74100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน74100.00
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 ศรีสะเกษ2200.0000.00418.181881.82
 อุบลราชธานี2900.0026.901344.831448.28
 ยโสธร900.0000.0000.009100.00
 อำนาจเจริญ700.0000.00114.29685.71
 มุกดาหาร700.0000.00457.14342.86
 รวมทั้งหมด7400.0022.702229.735067.57
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 100
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 98
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้แบละ 60

วันที่ประมวลผล :: 10 มกราคม 2565