DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 91 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน11.10
ผ่านเกณฑ์ระดับดี22.20
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก3538.46
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus5358.24
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป91100.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 91 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม91100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง91100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน91100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน7885.71
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 นครราชสีมา3512.8600.001440.002057.14
 บุรีรัมย์2300.0000.001773.91626.09
 สุรินทร์1700.0000.0000.0017100.00
 ชัยภูมิ1600.00212.50425.001062.50
 รวมทั้งหมด9111.1022.203538.465358.24
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 100
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 98
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้แบละ 60

วันที่ประมวลผล :: 10 มกราคม 2565