DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 84 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดี78.33
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก3642.86
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus4250.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป85101.19
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 84 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม85101.19
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง85101.19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน85101.19
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน6071.43
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 นครศรีธรรมราช2400.00416.671458.33625.00
 กระบี่900.0000.00222.22777.78
 พังงา900.0000.00222.22777.78
 ภูเก็ต300.0000.0000.003100.00
 สุราษฎร์ธานี2400.0028.331458.33833.33
 ระนอง500.0000.0000.005100.00
 ชุมพร1100.0019.09436.36654.55
 รวมทั้งหมด8500.0078.243642.354249.41
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 100
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 90
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้แบละ 40

วันที่ประมวลผล :: 25 กันยายน 2563