DoH Dashboard กรมอนามัย

GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด

รายละเอียดผลการประเมิน
ผลการประเมิน จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 79 แห่ง
ไม่ได้รับการประเมิน00.00
ไม่ผ่านเกณฑ์00.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน11.27
ผ่านเกณฑ์ระดับดี1215.19
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก2430.38
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus4253.16
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป79100.00
การประเมิน มี
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
โรงพยาบาลทั้งหมด 79 แห่ง
โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม79100.00
โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง79100.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน79100.00
ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน5468.35
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก Plus
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย)
 สมุทรปราการ8112.50112.50112.50562.50
 ชลบุรี1500.0016.67213.331280.00
 ระยอง900.00111.11444.44444.44
 จันทบุรี1200.00325.00541.67433.33
 ตราด700.00228.57228.57342.86
 ฉะเชิงเทรา1100.0019.09218.18872.73
 ปราจีนบุรี700.00114.29342.86342.86
 สระแก้ว1000.00220.00550.00330.00
 รวมทั้งหมด7911.271215.192430.384253.16
:: หมายเหตุ ::
B = โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
A = โรงพยาบาลที่ได้รับผลการประเมินระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ = (A / โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่) * 100

สีแผนที่ ::
สีเขียว หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
สีเหลือง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
สีแดง หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น

เกณฑ์ ::
1. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีขี้นไปร้อยละ 100
3. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมากร้อยละ 90
4. โรงพยาบาลในเขตผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus ร้แบละ 40

วันที่ประมวลผล :: 25 กันยายน 2563