DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกรม


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 16.0     21.33    
2 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     58.58    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     46.23    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90.0     85.04    
5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 54.0     60.04    
6 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย (ซม.) 113.0     108.73    
7 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศหญิง (ซม.) 112.0     108.14    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 73.0     80.05    
9 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66.0     54.35    
10 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 71.0     75.20    
11 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 13.0     14.24    
12 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     30.40    
13 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 95.0     91.33    
14 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 90.0     0.00    
15 ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 75.0     61.43    
16 ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) 15.0     0.00    
17 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 98.0     0.00    
18 ร้อยละพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น 75.0     83.57    
19 จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ 10,000,000.0     0.00    
20 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนา ทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) 100.0     0.00    
21 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 15.0     0.00    
22 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 15.0     0.00    
23 การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (รายหมวดสะสม) 7.0     3.00    
24 ร้อยละของความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 85.0     0.00    
25 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 70.0     0.00    
26 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ตามระบบการประเมินของ ปปท. 85.0     0.00    
27 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ 44.0     62.66    
28 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 82.0     0.00    
29 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 65.0     61.44