DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดระดับกรม


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 17.0     23.10    
2 ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85.0     95.25    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 60.0     62.77    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 56.0     72.22    
5 ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 66.0     64.26    
6 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 52.0     70.97    
7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 1.1     0.94    
8 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 14.0     14.36    
9 ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 49.0     48.41    
10 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50.0     37.80    
11 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 80.0     92.93    
12 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 80.0     89.41    
13 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 60.0     92.11    
14 ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป 75.0     61.48    
15 ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) 5.0     4.47    
16 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีดำเนินการกิจกรรม GREEN & CLEAN ระดับดีมากขึ้นไป 80.0     85.28    
17 ร้อยละพฤติกรรมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้น 83.2     83.57    
18 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย 1,000,000.0     1,315,735.00    
19 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ได้รับการพัฒนา ทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) 60.0     90.00    
20 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 25.0     38.16    
21 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 15.0     22.00    
22 จํานวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 15.0     33.00    
23 การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (รายหมวดสะสม) 5.0     3.00    
24 ร้อยละของความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 60.0     82.92    
25 ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 60.0     83.56    
26 คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามระบบ ITA โดย ปปท. 90.0     91.02