DoH Dashboard กรมอนามัย

Data Coordinators

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: noi_55@hotmail.com

นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4438
อีเมล์: loogjun.ph@hotmail.com

2.จำนวนมารดาตาย


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 1 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: noi_55@hotmail.com

นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4438
อีเมล์: loogjun.ph@hotmail.com

3.ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางชมพูนุท โตโพธิ์ไทย

นายแพทย์ชำนาญการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4419
อีเมล์: chompoonut.pu@gmail.com

นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4438
อีเมล์: loogjun.ph@hotmail.com

4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางภัทราพร ศรีสูงเนิน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4405
อีเมล์: pathra_s@hotmail.com

นางสาวพรชเนตต์ บุญคง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4405
อีเมล์: phonchanet@hotmail.com

นางภัทราพร ศรีสูงเนิน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4405
อีเมล์: pathra_s@hotmail.com

นางสาวพรชเนตต์ บุญคง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4405
อีเมล์: phonchanet@hotmail.com

6.ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางภัทราพร ศรีสูงเนิน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4405
อีเมล์: pathra_s hotmail.com

นางสาวพรชเนตต์ บุญคง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

โทร: 0 2590 4405
อีเมล์: phonchanet@hotmail.com

7.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวนันทจิต บุญมงคล

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: nuntachit.b@anamai.mail.go.th

สำนักโภชนาการ

โทร: -
อีเมล์: -

8.ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

แพทย์หญิงสุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4329
อีเมล์: sunisa.s@anamai.mail.go.th

นายภาสกร สุระผัด

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: -

9.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

10.ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

11.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

12.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

13.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4327
อีเมล์: nutwan65@gmail.com

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

14.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปนัดดา จั่นผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4448
อีเมล์: nuipanadda@gmail.com

นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4490
อีเมล์: anchulee.o@anamai.moph.go.th

กลุ่มวัยเรียน

15.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปนัดดา จั่นผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4448
อีเมล์: nuipanadda@gmail.com

นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4490
อีเมล์: anchulee.o@anamai.moph.go.th

16.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปนัดดา จั่นผ่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4448
อีเมล์: nuipanadda@gmail.com

นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

โทร: 0 2590 4490
อีเมล์: anchulee.o@anamai.moph.go.th

17.ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวพรวิภา ดาวดวง

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: jairak.l@anamai.mail.go.th

18.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวพรวิภา ดาวดวง

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: jairak.l@anamai.mail.go.th

19.ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวพรวิภา ดาวดวง

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4334
อีเมล์: jairak.l@anamai.mail.go.th

20.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 6 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

แพทย์หญิงสุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4329
อีเมล์: sunisa.s@anamai.mail.go.th

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: -

21.ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบาและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4217
อีเมล์: vannapa.s@anamai.mail.go.th

ทพญ.กันยา บุญธรรม

ทันตแพทย์ชำนาญการ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4204
อีเมล์: kanya.b@anamai.mail.go.th

22.ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 1 เดิอน/รอบปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบาและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4217
อีเมล์: vannapa.s@anamai.mail.go.th

นางอังศณา ฤทธิ์อยู่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4208
อีเมล์: angsana.r@anamai.mail.go.th

กลุ่มวัยรุ่น

23.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4166
อีเมล์: am-piyarat@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4167
อีเมล์: poppysunko.j@gmail.com

24.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4166
อีเมล์: am-piyarat@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4167
อีเมล์: poppysunko.j@gmail.com

25.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4166
อีเมล์: am-piyarat@hotmail.com

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โทร: 0 2590 4167
อีเมล์: poppysunko.j@gmail.com

26.ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางวสุนธรี เสรีสุชาติ

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4308
อีเมล์: wsarsanasuwan1960@gmail.com

นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4308
อีเมล์: klaksanin@gmail.com

กลุ่มวัยทำงาน

27.ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

นางวสุนธรี เสรีสุชาติ

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4308
อีเมล์: wsarsanasuwan1960@gmail.com

นางสาววิภาศรี สุวรรณผล

นักโภชนาการปฏิบัติการ

สำนักโภชนาการ

โทร: 0 2590 4307
อีเมล์: wipasri.s@anamai.mail.go.th

28.ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: -

นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4586
อีเมล์: nongpanga.s@anamai.mail.go.th

นางณัฏฐกา กิจสมมารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4585
อีเมล์: plan.ex@anamai.mail.go.th

29.ร้อยละของวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: -

นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4586
อีเมล์: nongpanga.s@anamai.mail.go.th

นางณัฏฐกา กิจสมมารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4585
อีเมล์: plan.ex@anamai.mail.go.th

30.ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

ทพญ.วรางคนา เวชวิธี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4116
อีเมล์: warangkana.v@anamai.mail.go.th

นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบาและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4217
อีเมล์: vannapa.s@anamai.mail.go.th

31.ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: -

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ

โทร: 0 2590 4508
อีเมล์: orawannee.a@anamai.mail.go.th

นางสาวจุฑาภัคร เจนจิตร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ

โทร: 0 2590 4504
อีเมล์: jutapak.j@anamai.mail.go.th

32.ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก


ระยะเวลารายงานผล: รอบเดิอน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: -

-

โทร: -
อีเมล์: -

-

โทร: -
อีเมล์: -

กลุ่มผู้สูงอายุ

33.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)


ระยะเวลารายงานผล: รอบปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: -

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ

โทร: 0 2590 4504
อีเมล์: orawannee.a@anamai.mail.go.th

นางสาวจุฑาภัคร เจนจิตร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ

โทร: 0 2590 4504
อีเมล์: jutapak.j@anamai.mail.go.th

34.ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลกลุ่มผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์


ระยะเวลารายงานผล: รอบปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักอนามัยผู้สูงอายุ

โทร: 0 2590 4504
อีเมล์: orawannee.a@anamai.mail.go.th

35.ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 3 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 16 ของเดือน

ทพญ.วรางคนา เวชวิธี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4116
อีเมล์: warangkana.v@anamai.mail.go.th

นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง

นักวิเคราะห์นโยบาและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักทันตสาธารณสุข

โทร: 0 2590 4217
อีเมล์: vannapa.s@anamai.mail.go.th

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

36.ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 1 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นายเชิดศักดิ์ โกศลวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4353
อีเมล์: chirdsak.k@anamai.mail.go.th

นางพรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4316
อีเมล์: pornsuda.s@anamai.mail.go.th

38.ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 5 เดือนแรก/รอบ 5 เดือนหลัง
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4128
อีเมล์: panisa.s@anamai.mail.go.th

นางพรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4316
อีเมล์: pornsuda.s@anamai.mail.go.th

39.ร้อยละของแหล่งน้ำบริโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 5 เดือนแรก/รอบ 5 เดือนหลัง
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นายรัชชผดุง ดํารงพิงคสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

โทร: 0 2590 4605
อีเมล์: ratchaphadung.d@anamai.mail.go.th

นายสิงค์คร พรมขาว

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

โทร: 0 2590 4607
อีเมล์: singkorn.p@anamai.mail.go.th

40.การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 1 เดิอน และ 1 ปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นายสุพจน์ อาลีฮุสมาน

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4349
อีเมล์: supoj.a@anamai.mail.go.th

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4425
อีเมล์: -

41.ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


ระยะเวลารายงานผล: รายไตรมาส 1,2,3,4
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางสาวโศรยา ชูศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4202
อีเมล์: so_z_aa@hotmail.com

นายอภัย ปิณฑะคุปต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4202
อีเมล์: apai.pk@gmail.com

42.ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน


ระยะเวลารายงานผล: รอบ 1 เดือน
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 30 ของเดือน

นางสาวณัฐวดี แมนเมธี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4253
อีเมล์: nattawadee.m@anamai.moph.go.th

นางพรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร: 0 2590 4316
อีเมล์: pornsuda.s@anamai.moph.go.th

43.จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม


ระยะเวลารายงานผล: รายไตรมาส 1,2,3,4
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางสาวโศรยา ชูศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4202
อีเมล์: so_z_aa@hotmail.com

นายอภัย ปิณฑะคุปต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4202
อีเมล์: apai.pk@gmail.com

44.ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ NEHIS


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ไตรมาส 3

นายอภัย ปิณฑะคุปต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร: 0 2590 4202
อีเมล์: apai.pk@gmail.com


กลุ่ม KISS

นายนุกูลกิจ พุกาธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กองแผนงาน

โทร: 0 2590 4301
อีเมล์: data.e@anamai.moph.go.th

นายธนพล สวารักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองแผนงาน

โทร: 0 2590 4301
อีเมล์: data.e@anamai.moph.go.th

45.ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นำสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นายนุกูลกิจ พุกาธร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

กองแผนงาน

โทร: 0 2590 4301
อีเมล์: data.e@anamai.moph.go.th

นายธนพล สวารักษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองแผนงาน

โทร: 0 2590 4301
อีเมล์: data.e@anamai.moph.go.th

46.จำนวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางสาวกิ่งพิกุล ชำนาญคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทร: 0 2590 4596
อีเมล์: kingpikul.c@anamai.mail.go.th

นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ

นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทร: 0 2590 4596
อีเมล์: pantipa.s@anamai.mail.go.th

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

47.การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงาน ก.พ.ร (Public Sector Management Quality Award: PMQA)


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

โทร: -
อีเมล์: -

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

โทร: -
อีเมล์: -

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

โทร: -
อีเมล์: -

-

โทร: -
อีเมล์: -

กลุ่มบริหารงานบุคคล (Human Resource)

49.การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.


ระยะเวลารายงานผล: รายปี
ระยะเวลาตรวจสอบข้อมูล: ทุกวันที่ 25 ของเดือน

นางสาวดวงพร หวานแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กองการเจ้าหน้าที่

โทร: 0 2590 4036
อีเมล์: duangporn.wa@anamai.mail.go.th

นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด

นักทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่

โทร: 0 2590 8205
อีเมล์: thippawan.ph@anamai.mail.go.th

 

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565