DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีตั้งแต่ 4 วันต่อสัปดาห์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงาน
(25-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพี
ตั้งแต่ 4 วัน/สัปดาห์
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
พฤติกรรมสุขภาพ (คน)
ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 14,4595,49081.22
เขตสุขภาพที่ 220,18125,44079.33
เขตสุขภาพที่ 318,57023,20880.02
เขตสุขภาพที่ 44,0145,71670.22
เขตสุขภาพที่ 526,68131,05585.92
เขตสุขภาพที่ 66,5659,10572.10
เขตสุขภาพที่ 721,69626,84380.83
เขตสุขภาพที่ 819,02223,76580.04
เขตสุขภาพที่ 94,9025,97782.01
เขตสุขภาพที่ 104,5935,88778.02
เขตสุขภาพที่ 1122,62028,00180.78
เขตสุขภาพที่ 1218,54725,17073.69
สสม.38161661.85
รวมทั้งหมด172,231216,27379.64
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 18 มิถุนายน 2564