DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ที่มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงาน
(25-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึก
เหนื่อยกว่าปกติมากกว่า
หรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ
(คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 1 มกราคม 2513